Chuyên viên Bảo mật hệ thống

Lượt xem: 5075

Khu vực ứng tuyển: Hà Nội

Kết thúc:

Số lượng cần tuyển: 3 người

CHUYÊN‌ ‌VIÊN‌ ‌BẢO‌ ‌MẬT‌ ‌HỆ‌ ‌THỐNG‌ ‌ ‌

*‌ ‌‌Số‌ ‌lượng‌ ‌cần‌ ‌tuyển:‌ ‌‌03‌ ‌

*‌ ‌‌Địa‌ ‌điểm‌ ‌làm‌ ‌việc:‌  ‌22‌ ‌Láng‌ ‌Hạ‌ ‌-‌ ‌Đống‌ ‌Đa‌ ‌-‌ ‌Hà‌ ‌Nội‌ ‌

*‌ ‌‌Thời‌ ‌gian‌ ‌làm‌ ‌việc:‌ ‌‌8h30‌ ‌–‌ ‌17h30‌ ‌các‌ ‌ngày‌ ‌thứ‌ ‌2‌ ‌-‌ ‌thứ‌ ‌6‌ ‌

*‌‌ ‌Mức‌ ‌lương:‌  ‌Thỏa‌ ‌thuận‌ ‌

*‌ ‌‌Mô‌ ‌tả‌ ‌công‌ ‌việc:‌ ‌

●Vận‌ ‌hành,‌ ‌quản‌ ‌trị‌ ‌các‌ ‌thiết‌ ‌bị/‌ ‌hệ‌ ‌thống‌ ‌bảo‌ ‌mật‌ ‌như‌ ‌IPS,‌ ‌WAF…‌ ‌

●Khảo‌ ‌sát,‌ ‌tư‌ ‌vấn,‌ ‌thiết‌ ‌kế‌ ‌giải‌ ‌pháp,‌ ‌viết‌ ‌giải‌ ‌pháp‌ ‌bảo‌ ‌mật‌ ‌hệ‌ ‌thống‌ ‌CNTT‌ ‌đáp‌ ‌ứng‌ ‌yêu‌ ‌cầu‌ ‌của‌ ‌

ban‌ ‌Giám‌ ‌đốc/‌ ‌Khối‌ ‌kỹ‌ ‌thuật.‌ ‌

●Lên‌ ‌phương‌ ‌án‌ ‌và‌ ‌viết‌ ‌tài‌ ‌liệu‌ ‌triển‌ ‌khai‌ ‌(lên‌ ‌cấu‌ ‌hình‌ ‌chi‌ ‌tiết‌ ‌của‌ ‌thiết‌ ‌bị,‌ ‌phần‌ ‌mềm,‌ ‌giải‌ ‌pháp)‌ ‌

đáp‌ ‌ứng‌ ‌yêu‌ ‌cầu‌ ‌thiết‌ ‌kế‌ ‌theo‌ ‌từng‌ ‌hãng‌ ‌sản‌ ‌phẩm.‌ ‌

●Tham‌ ‌gia‌ ‌triển‌ ‌khai‌ ‌các‌ ‌giải‌ ‌pháp‌ ‌bảo‌ ‌mật‌ ‌hệ‌ ‌thống.‌ ‌

●Hỗ‌ ‌trợ‌ ‌xử‌ ‌lý‌ ‌lỗi,‌ ‌sự‌ ‌cố‌ ‌kỹ‌ ‌thuật‌ ‌của‌ ‌nhóm‌ ‌bảo‌ ‌mật‌ ‌và‌ ‌phòng‌ ‌QT&‌ ‌ANHT.‌ ‌

●Thực‌ ‌hiện‌ ‌các‌ ‌công‌ ‌việc‌ ‌khác‌ ‌theo‌ ‌yêu‌ ‌cầu‌ ‌của‌ ‌Trưởng‌ ‌bộ‌ ‌phận‌ ‌và‌ ‌BGĐ/Khối‌ ‌kỹ‌ ‌thuật.‌ ‌

*‌ ‌Yêu‌ ‌cầu:‌ ‌

●Thái‌ ‌độ:‌ ‌

○Yêu‌ ‌thích‌ ‌và‌ ‌đam‌ ‌mê‌ ‌công‌ ‌nghệ‌ ‌

○Tính‌ ‌chuyên‌ ‌nghiệp:‌ ‌Chủ‌ ‌động‌ ‌trong‌ ‌công‌ ‌việc,‌ ‌sẵn‌ ‌sàng‌ ‌học‌ ‌cái‌ ‌mới,‌ ‌vượt‌ ‌qua‌ ‌thách‌ ‌thức,‌ ‌nỗ‌ ‌

lực‌ ‌nghiệm‌ ‌thu‌ ‌dự‌ ‌án‌ ‌đúng‌ ‌hạn,‌ ‌tuân‌ ‌thủ‌ ‌quy‌ ‌định‌ ‌công‌ ‌ty,‌ ‌cộng‌ ‌tác‌ ‌hiệu‌ ‌quả‌ ‌với‌ ‌khách‌ ‌hàng,‌ ‌

đối‌ ‌tác‌ ‌và‌ ‌đồng‌ ‌nghiệp‌ ‌

●Kiến‌ ‌thức:‌ ‌

○Chung:‌ ‌Tốt‌ ‌nghiệp‌ ‌Cao‌ ‌Đẳng/Đại‌ ‌học‌ ‌chuyên‌ ‌ngành‌ ‌CNTT‌ ‌(Tốt‌ ‌nghiệp‌ ‌Học‌ ‌viện‌ ‌mật‌ ‌mã‌ ‌là‌ ‌1‌ ‌

lợi‌ ‌thế)‌ ‌

○Nghiệp‌ ‌vụ:‌ ‌Có‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ ‌mạng‌ ‌và‌ ‌hệ‌ ‌thống,‌ ‌có‌ ‌kinh‌ ‌nghiệm‌ ‌trên‌ ‌các‌ ‌HĐH‌ ‌Microsoft,‌ ‌

Linux/Unix‌ ‌(AIX,‌ ‌HP-UX,‌ ‌…)‌ ‌cụ‌ ‌thể:‌ ‌

■Cấu‌ ‌hình‌ ‌được‌ ‌các‌ ‌dịch‌ ‌vụ‌ ‌mạng‌ ‌DNS,‌ ‌DHCP…‌ ‌

■Cài‌ ‌đặt‌ ‌ứng‌ ‌dụng‌ ‌Mail,‌ ‌Web…‌ ‌

■Thiết‌ ‌kế‌ ‌hạ‌ ‌tầng‌ ‌mạng.‌ ‌

■Hiểu‌ ‌an‌ ‌ninh‌ ‌thông‌ ‌tin.‌ ‌

○Có‌ ‌kinh‌ ‌nghiệm‌ ‌IP/IP‌ ‌Security‌ ‌network‌ ‌hoặc‌ ‌System‌ ‌Security‌ ‌là‌ ‌lợi‌ ‌thế‌ ‌

○Ưu‌ ‌tiên‌ ‌đã‌ ‌đạt‌ ‌các‌ ‌chứng‌ ‌chỉ‌ ‌quốc‌ ‌tế‌ ‌như‌ ‌MCSA,‌ ‌MCSE,‌ ‌CCNA,‌ ‌CCNP,‌ ‌Security+,‌ ‌

CEH…(Có‌ ‌chứng‌ ‌chỉ‌ ‌CEH/Security+‌ ‌là‌ ‌một‌ ‌lợi‌ ‌thế)‌ ‌

○Ưu‌ ‌tiên‌ ‌đã‌ ‌có‌ ‌kinh‌ ‌nghiệm‌ ‌triển‌ ‌khai/vận‌ ‌hành‌ ‌các‌ ‌sản‌ ‌phẩm‌ ‌bảo‌ ‌mật‌ ‌IPS,‌ ‌WAF,‌ ‌DLP…‌ ‌

●Kỹ‌ ‌năng:‌ ‌

○Kỹ‌ ‌năng‌ ‌giao‌ ‌tiếp,‌ ‌tư‌ ‌vấn,‌ ‌quản‌ ‌lý‌ ‌thời‌ ‌gian‌ ‌tốt‌ ‌

○Kỹ‌ ‌năng‌ ‌làm‌ ‌việc‌ ‌độc‌ ‌lập‌ ‌cũng‌ ‌như‌ ‌làm‌ ‌việc‌ ‌nhóm‌ ‌

○Tiếng‌ ‌Anh:‌ ‌Giao‌ ‌tiếp‌ ‌bằng‌ ‌tiếng‌ ‌Anh,‌ ‌có‌ ‌khả‌ ‌năng‌ ‌đọc‌ ‌hiểu‌ ‌tài‌ ‌liệu‌ ‌kỹ‌ ‌thuật,‌ ‌sản‌ ‌phẩm‌ ‌CNTT‌ ‌

bằng‌ ‌Tiếng‌ ‌Anh‌ ‌

*‌ ‌Quyền‌ ‌lợi:‌ ‌

-‌ ‌Phát‌ ‌triển‌ ‌nghề‌ ‌nghiệp:‌ ‌

●Lộ‌ ‌trình‌ ‌thăng‌ ‌tiến‌ ‌rõ‌ ‌ràng,‌ ‌được‌ ‌xây‌ ‌dựng‌ ‌nhiều‌ ‌chương‌ ‌trình‌ ‌đào‌ ‌tạo‌ ‌nhằm‌ ‌nâng‌ ‌cao‌ ‌trình‌ ‌độ‌ ‌

chuyên‌ ‌môn‌ ‌và‌ ‌kỹ‌ ‌năng;‌ ‌

●Cơ‌ ‌hội‌ ‌tiếp‌ ‌cận‌ ‌với‌ ‌những‌ ‌công‌ ‌nghệ‌ ‌mới,‌ ‌những‌ ‌dự‌ ‌án‌ ‌quy‌ ‌mô‌ ‌lớn,‌ ‌đa‌ ‌dạng‌ ‌khách‌ ‌hàng‌ ‌và‌ ‌đối‌ ‌tác‌ ‌

liên‌ ‌kết‌ ‌trong‌ ‌và‌ ‌ngoài‌ ‌nước;‌ ‌

●Làm‌ ‌việc‌ ‌cùng‌ ‌đội‌ ‌ngũ‌ ‌nhân‌ ‌sự‌ ‌tài‌ ‌năng,‌ ‌có‌ ‌chuyên‌ ‌môn‌ ‌giỏi,‌ ‌kinh‌ ‌nghiệm‌ ‌dày‌ ‌dạn,‌ ‌tư‌ ‌duy‌ ‌chia‌ ‌sẻ;‌ ‌

●Làm‌ ‌việc‌ ‌với‌ ‌quy‌ ‌trình‌ ‌chuẩn‌ ‌hóa‌ ‌để‌ ‌trở‌ ‌thành‌ ‌một‌ ‌nhân‌ ‌viên‌ ‌chuyên‌ ‌nghiệp.‌ ‌

-‌ ‌Chế‌ ‌độ‌ ‌phúc‌ ‌lợi:‌ ‌

●Chế‌ ‌độ‌ ‌lương‌ ‌hấp‌ ‌dẫn,‌ ‌linh‌ ‌hoạt‌ ‌và‌ ‌cạnh‌ ‌tranh;‌ ‌

●Chế‌ ‌độ‌ ‌thưởng‌ ‌phong‌ ‌phú‌ ‌và‌ ‌hấp‌ ‌dẫn‌ ‌vào‌ ‌các‌ ‌ngày‌ ‌lễ‌ ‌Tết,‌ ‌lương‌ ‌tháng‌ ‌13,‌ ‌thưởng‌ ‌dự‌ ‌án,‌ ‌thưởng‌ ‌

hiệu‌ ‌quả‌ ‌cá‌ ‌nhân,‌ ‌tập‌ ‌thể…‌ ‌

●Chế‌ ‌độ‌ ‌phụ‌ ‌cấp‌ ‌phong‌ ‌phú:‌ ‌Phụ‌ ‌cấp‌ ‌ăn‌ ‌trưa,‌ ‌phụ‌ ‌cấp‌ ‌điện‌ ‌thoại,‌ ‌phụ‌ ‌cấp‌ ‌trang‌ ‌điểm‌ ‌cho‌ ‌CBNV‌ ‌

nữ…‌ ‌

●Hưởng‌ ‌đầy‌ ‌đủ‌ ‌các‌ ‌chế‌ ‌độ‌ ‌về‌ ‌BHXH,‌ ‌BHYT,‌ ‌BHTN‌ ‌và‌ ‌các‌ ‌chế‌ ‌độ‌ ‌theo‌ ‌Luật‌ ‌Lao‌ ‌Động‌ ‌quy‌ ‌định;‌ ‌

●Chăm‌ ‌sóc‌ ‌sức‌ ‌khỏe:‌ ‌Chế‌ ‌độ‌ ‌Bảo‌ ‌hiểm‌ ‌sức‌ ‌khỏe‌ ‌cao‌ ‌cấp‌ ‌cho‌ ‌cán‌ ‌bộ‌ ‌nhân‌ ‌viên‌ ‌và‌ ‌gia‌ ‌đình,‌ ‌với‌ ‌mức‌ ‌

thanh‌ ‌toán‌ ‌khám‌ ‌chữa‌ ‌bệnh‌ ‌lên‌ ‌tới‌ ‌42‌ ‌triệu/lần‌ ‌đối‌ ‌với‌ ‌cấp‌ ‌nhân‌ ‌viên‌ ‌và‌ ‌105‌ ‌triệu/lần‌ ‌đối‌ ‌với‌ ‌cấp‌ ‌

quản‌ ‌lý;‌ ‌

●Công‌ ‌ty‌ ‌có‌ ‌nhà‌ ‌hàng‌ ‌riêng,‌ ‌pantry‌ ‌phục‌ ‌vụ‌ ‌ăn‌ ‌uống‌ ‌cho‌ ‌CBNV,‌ ‌ăn‌ ‌sáng,‌ ‌ăn‌ ‌ca,‌ ‌trà,‌ ‌café,‌ ‌hoa‌ ‌quả‌ ‌

miễn‌ ‌phí,‌ ‌ăn‌ ‌nhẹ‌ ‌giữa‌ ‌giờ…‌ ‌

-‌ ‌Cân‌ ‌bằng‌ ‌cuộc‌ ‌sống:‌ ‌

●Môi‌ ‌trường‌ ‌năng‌ ‌động‌ ‌và‌ ‌thử‌ ‌thách;‌ ‌đồng‌ ‌nghiệp‌ ‌trẻ‌ ‌trung,‌ ‌chuyên‌ ‌nghiệp,‌ ‌thân‌ ‌thiện;‌ ‌Ban‌ ‌Lãnh‌ ‌

đạo‌ ‌quan‌ ‌tâm‌ ‌&‌ ‌gần‌ ‌gũi‌ ‌CBNV;‌ ‌

●Văn‌ ‌hóa‌ ‌công‌ ‌ty‌ ‌đặc‌ ‌sắc‌ ‌với‌ ‌nhiều‌ ‌hoạt‌ ‌động‌ ‌đoàn‌ ‌thể‌ ‌được‌ ‌quan‌ ‌tâm‌ ‌đầu‌ ‌tư:‌ ‌Du‌ ‌xuân,‌ ‌8/3,‌ ‌Team‌ ‌

building,‌ ‌Nghỉ‌ ‌mát‌ ‌trong‌ ‌nước‌ ‌và‌ ‌nước‌ ‌ngoài,‌ ‌VNPAY‌ ‌Family,‌ ‌20/10,‌ ‌Year‌ ‌End‌ ‌Party,‌ ‌hoạt‌ ‌động‌ ‌

thiện‌ ‌nguyện…‌ ‌

●Tham‌ ‌gia‌ ‌các‌ ‌câu‌ ‌lạc‌ ‌bộ‌ ‌văn‌ ‌hóa‌ ‌thể‌ ‌thao:‌ ‌Bóng‌ ‌đá,‌ ‌Cầu‌ ‌lông,‌ ‌Bơi,‌ ‌Điền‌ ‌kinh,‌ ‌Tennis,‌ ‌Yoga,‌ ‌

Zoomba,‌ ‌PES,‌ ‌AOE…‌ ‌

●Văn‌ ‌phòng‌ ‌làm‌ ‌việc‌ ‌đẹp,‌ ‌hiện‌ ‌đại,‌ ‌nhiều‌ ‌tiện‌ ‌ích,‌ ‌trang‌ ‌thiết‌ ‌bị‌ ‌làm‌ ‌việc,‌ ‌giải‌ ‌trí‌ ‌Hi-‌ ‌tech‌ ‌đáp‌ ‌ứng‌ ‌

100%‌ ‌nhu‌ ‌cầu‌ ‌làm‌ ‌việc‌ ‌của‌ ‌CBNV;‌ ‌

*‌ ‌‌Cách‌ ‌thức‌ ‌ứng‌ ‌tuyển:‌ ‌ ‌

●Gửi‌ ‌CV‌‌ ‌(mô‌ ‌tả‌ ‌rõ‌ ‌quá‌ ‌trình‌ ‌học‌ ‌tập‌ ‌và‌ ‌làm‌ ‌việc)‌ ‌về‌ ‌địa‌ ‌chỉ‌ ‌email:‌ tuyendung@vnpay.vn‌ ‌

●Tiêu‌ ‌đề‌ ‌ghi‌ ‌rõ:‌ ‌VNPAY‌ ‌-‌ ‌CV‌ ‌Bảo‌ ‌mật‌ ‌hệ‌ ‌thống‌ ‌-‌ ‌Họ‌ ‌và‌ ‌tên‌ ‌ ‌

*‌ ‌Thông‌ ‌tin‌ ‌liên‌ ‌hệ‌ ‌

●Tel:‌ ‌‌024‌ ‌3776‌ ‌4668‌ ‌(bấm‌ ‌363)‌ ‌‌

●Website:‌ ‌‌https://tuyendung.vnpay.vn/‌ ‌

●Fanpage:‌ ‌‌https://www.facebook.com/TuyendungVNPAY‌ ‌

●Add:‌ ‌‌22‌ ‌Láng‌ ‌Hạ,‌ ‌Đống‌ ‌Đa,‌ ‌Hà‌ ‌Nội‌ 

Tin tuyển dụng khác

Tên công việc Phòng ban Khu vực Số lượng Ngày hết hạn
Tên công việc: Chuyên viên Bảo mật hệ thống Phòng ban:KKT - P. Quản trị an ninh hệ thống Khu vực:Hà Nội Số lượng: 3 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên kỹ thuật cơ điện Phòng ban:KKT - P. Quản trị an ninh hệ thống Khu vực:Hà Nội Số lượng: 1 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên Quản trị hệ thống (System Admin) Phòng ban:KKT - P. Quản trị an ninh hệ thống Khu vực:Hà Nội Số lượng: 3 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên Quản trị hệ thống mạng (Network Engineer) Phòng ban:KKT - P. Quản trị an ninh hệ thống Khu vực:Hà Nội Số lượng: 2 Ngày hết hạn: