Thông tin tuyển dụng nổi bật

Tên công việc Phòng ban Khu vực Số lượng Ngày hết hạn
Tên công việc: Nhân viên điều phối dự án Phòng ban:KDMB - Phòng Dịch vụ Cổng thanh toán Khu vực:Hà Nội Số lượng: 2 Ngày hết hạn:31/07/2019
Tên công việc: [HCM] Nhân Viên điều phối dự án phát triển dịch vụ Phòng ban:Kinh Doanh Miền Nam Khu vực:Hồ Chí Minh Số lượng: 1 Ngày hết hạn:
Tên công việc: [HCM] Nhân viên Marketing Phòng ban:Kinh Doanh Miền Nam Khu vực:Hồ Chí Minh Số lượng: 1 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên thiết kế UI/UX Phòng ban:Phòng Phân tích Nghiệp vụ Khu vực:Hà Nội Số lượng: 1 Ngày hết hạn:30/06/2019
Tên công việc: Nhân viên Quản lý rủi ro Phòng ban:Phòng Vận hành dịch vụ thanh toán Khu vực:Hà Nội Số lượng: 2 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên Automation Test Phòng ban:Phòng Phân tích Nghiệp vụ Khu vực:Hà Nội Số lượng: 1 Ngày hết hạn:20/06/2019
Tên công việc: Nhân viên quản trị NagiosXI Phòng ban:KKT - P. Vận hành Quản trị CSDL Khu vực:Hà Nội Số lượng: 1 Ngày hết hạn:30/06/2019
Tên công việc: Nhân viên pháp chế Phòng ban:Phòng Pháp Chế Khu vực:Hà Nội Số lượng: 3 Ngày hết hạn:31/05/2019
Tên công việc: LẬP TRÌNH VIÊN .NET Phòng ban:KKT - P. Dịch vụ Ngân hàng Khu vực:Hà Nội Số lượng: 2 Ngày hết hạn:19/05/2019
Tên công việc: Nhân viên phân tích nghiệp vụ Phòng ban:Phòng Phân tích Nghiệp vụ Khu vực:Hà Nội Số lượng: 3 Ngày hết hạn: