Thông tin tuyển dụng nổi bật

Tên công việc Phòng ban Khu vực Số lượng Ngày hết hạn
Tên công việc: Chuyên gia Cơ sở dữ liệu Phòng ban:KKT - P. Vận hành Quản trị CSDL Khu vực:Hà Nội Số lượng: 1 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên phân tích nghiệp vụ Phòng ban:Khối Kỹ thuật - Phòng Nghiệp vụ quản trị dự án Khu vực:Hà Nội,Hồ Chí Minh Số lượng: 3 Ngày hết hạn:31/08/2018
Tên công việc: Giám sát kinh doanh (Quảng Ninh / Hải Phòng) Phòng ban:Khối Kinh doanh Miền Bắc Khu vực:Hà Nội,Quảng Ninh,Hải Phòng Số lượng: 2 Ngày hết hạn:
Tên công việc: NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ Phòng ban:P. Phát triển dịch vụ Khu vực:Hà Nội Số lượng: 4 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Account Manager Phòng ban:Khối Kinh doanh Miền Bắc Khu vực:Hà Nội Số lượng: 2 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Giám sát kinh doanh (Hải Phòng) Phòng ban:KHDN-P.Kinh doanh trực tiếp Khu vực:Hà Nội,Hải Phòng Số lượng: 1 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên phát triển thị trường Phòng ban:P. Kinh doanh miền nam Khu vực:Hồ Chí Minh Số lượng: 5 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Trade Marketing & Digital Phòng ban:KHDN- Marketing Khu vực:Hà Nội Số lượng: 1 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên kinh doanh phát triển khách hàng Phòng ban:KKD - P.Thanh toán Khu vực:Hà Nội Số lượng: 3 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên trực vận hành Phòng ban:KKT - P. Vận hành Quản trị CSDL Khu vực:Hà Nội Số lượng: 1 Ngày hết hạn: