Thông tin tuyển dụng nổi bật

Tên công việc Phòng ban Khu vực Số lượng Ngày hết hạn
Tên công việc: Trade Marketing & Digital Phòng ban:KHDN- Marketing Khu vực:Hà Nội Số lượng: 1 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên kinh doanh phát triển khách hàng Phòng ban:KKD - P.Thanh toán Khu vực:Hà Nội Số lượng: 3 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên trực vận hành Phòng ban:KKT - P. Vận hành Quản trị CSDL Khu vực:Hà Nội Số lượng: 1 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Lập trình viên Angular JS/ Node JS Phòng ban:KKT - P. Phát triển Ưd Di động Khu vực:Hà Nội Số lượng: 1 Ngày hết hạn:31/07/2018
Tên công việc: Nhân viên đặt vé máy bay Phòng ban:KDMB - Phòng Dịch vụ Vé Khu vực:Hà Nội Số lượng: 2 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên Marketing (Merchant) Phòng ban:KDMB - Phòng Dịch vụ Vé Khu vực:Hà Nội Số lượng: 2 Ngày hết hạn:31/07/2018
Tên công việc: Nhân viên PR Phòng ban:KDMB - Phòng Marketing Khu vực:Hà Nội Số lượng: 1 Ngày hết hạn:31/07/2018
Tên công việc: Nhân viên phát triển sản phẩm Phòng ban:KHDN - P. Sản phẩm Chính sách Khu vực:Hà Nội Số lượng: 2 Ngày hết hạn:31/07/2018
Tên công việc: Data Engineer Phòng ban:KKT - P. Phát triển Ưd Di động Khu vực:Hà Nội Số lượng: 2 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Kế toán tổng hợp VNSHOP Phòng ban:P. Kế toán tài chính Khu vực:Hà Nội Số lượng: 1 Ngày hết hạn: