Thông tin tuyển dụng

1 công việc đang tuyển dụng

Tên công việc Phòng ban Khu vực Số lượng Ngày hết hạn
Tên công việc: Chuyên viên Quản lý rủi ro Phòng ban:Phòng Vận hành dịch vụ thanh toán Khu vực:Hà Nội Số lượng: 2 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên quản trị NagiosXI Phòng ban:KKT - P. Vận hành Quản trị CSDL Khu vực:Hà Nội Số lượng: 1 Ngày hết hạn:
Tên công việc: LẬP TRÌNH VIÊN .NET Phòng ban:KKT - P. Dịch vụ Ngân hàng Khu vực:Hà Nội Số lượng: 2 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên phân tích nghiệp vụ Phòng ban:Phòng Phân tích Nghiệp vụ Khu vực:Hà Nội Số lượng: 1 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên thiết kế Phòng ban:KDMB - Phòng Marketing Khu vực:Hà Nội Số lượng: 1 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Lập trình viên Java Phòng ban:KKT - P. Phát triển Ưd Di động Khu vực:Hà Nội Số lượng: 2 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Lập trình viên Android Phòng ban:KKT - P. Phát triển Ưd Di động Khu vực:Hà Nội Số lượng: 2 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Nhân viên quản trị cơ sở dữ liệu Phòng ban:KKT - P. Vận hành Quản trị CSDL Khu vực:Hà Nội Số lượng: 2 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Data Engineer, Data science Phòng ban:KKT - P. Phát triển Ưd Di động Khu vực:Hà Nội Số lượng: 2 Ngày hết hạn:
Tên công việc: Lập trình viên Java Phòng ban:KKT - P. Dịch vụ trực tuyến Khu vực:Hà Nội Số lượng: 3 Ngày hết hạn: